All best sellers

Regulamin Sklepu Internetowego KINERGO

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy KINERGO, dostępny pod adresami internetowymi www.kinergosklep.pl, www.kinergo.shop, www.kinergo.store, www.kinergoshop.eu, www.kinergosklep.eu, prowadzony jest przez Kinergo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bartągu, adres: ul. Przyrodnicza 27, 10 – 687 Bartąg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyna, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485097, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, REGON: 281548415, NIP: 7393863893.

 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz zasady świadczenia drogą elektroniczną następujących usług: usługi utrzymania Konta Klienta, usługi obsługi Koszyka, usługi Newslettera, usługi Formularza kontaktowego.

§ 2

Definicje

Pojęcia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

 2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być zawarta Umowa sprzedaży lub na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną w postaci: utrzymania Konta Klienta, obsługi Koszyka, Newslettera, Formularza kontaktowego.

 3. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, będący zbiorem danych podanych przez Klienta podczas Rejestracji lub w trakcie korzystania ze Sklepu oraz zbiorem informacji o działaniach podejmowanych w związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym historia zrealizowanych na rzecz Klienta Zamówień.

 4. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym zawierająca ze sprzedawcą Umowę sprzedaży lub na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 5. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Klienta.

 6. Produkt – rzecz ruchoma przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 7. Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 9. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana przez Klienta w sposób określony w Regulaminie wymagana dla korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu, w wyniku której utworzone zostaje Konto Klienta.

 10. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.kinergosklep.pl, www.kinergo.shop, www.kinergo.store, www.kinergoshop.eu, www.kinergosklep.eu,

 11. Sprzedawca - Kinergo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bartągu, adres: ul. Przyrodnicza 27, 10 – 687 Bartąg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyna, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485097, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, REGON: 281548415, NIP: 7393863893.

 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach określonych w Regulaminie.

 13. Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Klienta obejmująca nabycie wybranych Produktów oraz określająca warunki Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności, składana na zasadach określonych w Regulaminie. Oferta dotyczy Produktów wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy formularzu Zamówienia.

§ 3

Dane kontaktowe Sprzedawcy

 1. Sprzedawca wskazuje następujące dane kontaktowe Sprzedawcy:

           1.1  Nazwa, siedziba, adres do kontaktu: Kinergo Poland spółka z ograniczona odpowiedzialnością, adres kontaktowy (adres biura Sprzedawcy): ul. Jarocka 41B, 10 – 699 Olsztyn;

           1.2  Numer telefonu Sprzedawcy: +48 89 511 80 21.

           1.3 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 30 1090 2718 0000 0001 3076 5563.

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w ust. 1 powyżej bieżącego paragrafu.

 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w Dni Robocze w godzinach: 9-17.

 3. Klient może składać reklamacje pod adresem Sprzedawcy: Jarocka 41b, 10-699 Olsztyn, e-mail: biuro@kinergo.eu.

§ 4

Informacje ogóle

 1. Sprzedawca oferuje w sprzedaży detalicznej rzeczy ruchome – części zamienne do pojazdów mechanicznych. Produkty te dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych, nowych oraz używanych wyrobów. Sprzedawca informuje, że na stronie Sklepu znajdują się również opisy innych rzeczy ruchomych, które nie są oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, a które można nabyć na podstawie indywidualnych uzgodnień czynionych pomiędzy Kinergo Poland sp. z o. o. a podmiotem zamierzającym nabyć takie rzeczy ruchome.

 2. Sprzedawca nie jest producentem Produktów. Informacja o producencie poszczególnych Produktów znajduje się przy ich opisie na stronie internetowej Sklepu.

 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

§ 5

Wymagania techniczne niezbędne przy korzystaniu ze Sklepu

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z usług Sklepu, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu to:

             1.1 posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet; łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1MB/s, oraz

             1.2 posiadanie przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 70 lub FireFox 60 lub Opera 55 lub Microsoft Edge 44 lub ich nowszych wersji, z włączoną obsługą                       języka Javascript, akceptującą pliki „Cookies” oraz,

             1.3 posiadanie ekranu z minimalną rozdzielczością 360x640.

      2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

      3. Sprzedawca informuje, że stosuje mechanizm plików "Cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym              urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "Cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia              końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć                       mechanizm „Cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „Cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie            ze strony internetowej Sklepu.

      4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów                   przez  osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe            i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 6

Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna.

 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór przycisku: „zapisz” znajdującego się na dole formularza. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło będące ciągiem znaków składających się z liter, cyfr lub innych wybranych przez Klienta znaków. Hasło jest ustanawiane w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta. Sprzedawca nie ma dostępu do hasła ustanowionego przez Klienta.

 3. Umowa o świadczenie usługi Utrzymanie Konta Klienta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia jej zawarcia wysłanego przez Sprzedawcę na adres mailowy podany przez Klienta przy Rejestracji.

 4. Posiadanie Konta Klienta w Sklepie pozwala na dokonywanie zakupów bez każdorazowego podawania swoich danych osobowych i adresowych. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem, oraz zobowiązany jest do zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się na dole formularza rejestracyjnego.

 6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapisania się na usługę Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się na dole formularza. Subskrypcja usługi Newslettera jest dobrowolna.

 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga założenia Konta.

§ 7

Złożenie Zamówienia

 1. Opisy Produktów, ceny Produktów oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Sklepie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert nabycia Produktów przez Klienta.

 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Klient może złożyć Zamówienie albo po założeniu Konta Klienta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 4. Klient składając Zamówienie kompletuje Koszyk wybierając Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do Koszyka następuje poprzez wybór polecenia: „Dodaj do koszyka” znajdującego się pod danym Produktem. Klient ma możliwość wyboru ilości zamawianych Produktów poprzez zaznaczenie w Koszyku właściwej liczby. Po skompletowaniu Koszyka Klient przechodzi do realizacji Zamówienia poprzez wybór polecenia: „Przejdź do realizacji Zamówienia”. Następnie Klient wybiera adres dostawy oraz wskazuje adres do wystawienia faktury w przypadku, gdy jest on inny niż adres dostawy. Następnie Klient wybiera sposób dostawy oraz formę płatności. Po skompletowaniu całego Zamówienia Klient składa Zamówienie poprzez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu polecenie: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 5. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt (Produkty) i kosztach dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.

 6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

 7. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie Zamówienia. Informacja o potwierdzeniu Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, w szczególności w przypadku braków magazynowych, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni od momentu otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę.

 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 8

Płatności

      1. Cena za dany Produkt zamieszczone przy danym Produkcie na stronie internetowej Sklepu:

           1.1 stanowią ceny brutto, oraz

           1.2 nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży (o których Klient będzie informowany w                     trakcie składania Zamówienia).

       2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

           2.1 Płatność przelewem – przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia                   przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

           2.2 Płatność przelewem – przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku                   realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal                         o dokonaniu płatności przez Klienta);

           2.3 Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie                     po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

           2.4 Płatność za pobraniem – zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze Produktów, przy czym maksymalna kwota pobrania nie może być większa niż 5 000,0 zł brutto (w tym przypadku                       realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);

           2.5 Płatność gotówką w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem zgodnie z ust. 2 pkt: 2.1., 2.2., 2.3 powyżej, Klient zobowiązany jest do uiszczenia płatności w terminie 3 dni roboczych od chwili złożenia Zamówienia.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do uiszczenia płatności w chwili dostawy przez kuriera zamówionych Produktów, jednak przed wydaniem Klientowi zamówionych Produktów. Brak płatności uniemożliwi wydanie zamówionych Produktów.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym w biurze Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do uiszczenia płatności przed wydaniem mu zamówionych Produktów. Brak płatności uniemożliwi wydanie zamówionych Produktów.

 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminach, o których mowa w ust. 3, 4 lub 5 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni od momentu upływu terminu na uiszczenie płatności. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca wykonując prawo odstąpienia prześle Klientowi na trwałym nośniku (np. w formie korespondencji elektronicznej) oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

 5. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie internetowej Sklepu.

§ 9

Dostawa

 1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i dostawy zamówionych Produktów.

 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje Sprzedawca.

 3. Koszty dostawy są uzależnione od wartości Zamówienia oraz wagi i wymiarów przesyłki zawierającej zamawiane Produkty, a także od miejsca dostawy Produktów. Koszty dostawy każdorazowo dodawane są do wartości Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

 4. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta, za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

 5. W dniu wysłania Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Produktu. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy:

 1. jeśli adresem dostawy jest adres firmowy, tj. adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Klienta (za wyjątkiem sytuacji, gdy firma jest zarejestrowana w miejscu zamieszkania Klienta), firma kurierska podejmie kolejne próby doręczenia w ciągu kolejnych trzech dni roboczych.

 2. jeśli adresem dostawy jest adres miejsca zamieszkania Klienta (włączając firmę zarejestrowaną w domu lub mieszkaniu), kurier odwiezie przesyłkę do najbliższego punktu Access Point, lub podejmie próbę doręczenia w dniu następnym według własnego uznania.

     9. Każdy Klient dysponujący numerem przesyłki może przekierować przesyłkę do doręczenia na inny adres, poprosić o jej przechowanie przez kuriera do tygodnia lub zlecić odesłanie do nadawcy (tj.               Sprzedawcy).

     10. W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do jej odebrania na własny koszt w terminie 7 dni liczonych od otrzymania jej przez Sprzedawcę. W wypadku niewywiązania               się przez Klienta z odbioru towaru w ww. 7 dniowym terminie jednego tygodnia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni od momentu upływu terminu na odbiór                     towaru. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie odbioru towaru, Sprzedawca wykonując prawo odstąpienia prześle Klientowi na trwałym nośniku (np. w formie korespondencji                               elektronicznej)    oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od objęcia przez Konsumenta w posiadanie Produktu lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, a które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie przez Konsumenta do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane:

           5.1 za pomocą tradycyjnej poczty na adres kontaktowy Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu,

           5.2 drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu.

     6. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór tego formularza oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do Regulaminu. Formularz znajduje się do pobrania na stronie sklepu pod linkiem „Odstąpienie od umowy”.

     7. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej, Sprzedawca prześle niezwłocznie Konsumentowi na trwałym nośniku (np. w formie korespondencji elektronicznej), potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego w ww. sposób.

   8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą.

      9. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

    10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

     11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca w szczególności informuje, że w przypadku zakupu przez Konsumenta Produktu z opcją zapłaty za towar podczas jego odbioru (za pobraniem), po dokonanym odstąpieniu od umowy, istnieje możliwość zwrotu należności bezpośrednio na rachunek bankowy Konsumenta, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W tym celu Konsument powinien wyraźnie wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, iż zwrot należności ma nastąpić na konkretny rachunek bankowy oraz przedstawić jego numer.

     12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

     13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres kontaktowy Sprzedawcy podany § 3 Regulaminu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

    14. W wypadku odstąpienia, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, czyli pokrywa wszelkie koszty związane z ponownym zapakowaniem produktu oraz przesłaniem go do Sprzedawcy (koszt nadania przesyłki). Koszty zwrotu mogą być uzależnione od wagi i gabarytów przesyłki, rodzaju transportu, wybranej firmy kurierskiej, itd. (w takiej sytuacji koszty te mogą być wyższe niż koszty ponoszone w przypadku zwrotu rzeczy za pośrednictwem tradycyjnej drogi pocztowej). Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

      15. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej Sklepu.

      16. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

      17. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży:

17.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

17.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

17.3 w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

17.4 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

     18. W przypadku zwrotu Produktu rekomendowanym jest należyte zabezpieczenie Produktu przez Konsumenta tak, aby nie uległ zniszczeniu w trakcie transportu i odesłanie do w miarę możliwości w                oryginalnym opakowaniu.

§ 11

Reklamacje dotyczące Umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

      2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem              zdania następnego. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

       3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 Regulaminu adresy kontaktowe Sprzedawcy.

     4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m. in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

      5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

      6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą celem ustalenia szczegółów               związanych ze zwrotem Produktu.

      7. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. w formie korespondencji elektronicznej).

§ 12

Gwarancje

Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkt. W przypadku, gdyby gwarancji na Produkt udzielił producent Produktu, wówczas Sprzedawca wyda Kupującemu posiadane przez siebie dokumenty gwarancyjne odnoszące się do danego Produktu objętego gwarancją Producenta.

§ 13

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu, świadczy następujące usługi elektroniczne na rzecz Klientów:

     1.1 Utrzymanie Konta Klienta.

            1.2 Obsługa Koszyka.

            1.3 Formularz kontaktowy

            1.4 Newsletter

       2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej są świadczone nieodpłatnie, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

       3. [Utrzymanie Konta Klienta] Usługa Utrzymanie Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego dla Klienta panelu w ramach platformy, na której jest zlokalizowany Sklep. Usługa             Utrzymanie Konta Klienta umożliwia Klientowi zamawianie Produktów bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych identyfikujących Klienta (konieczne jest jednak zalogowanie się przez              Klienta do jego Konta), modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, dostęp i śledzenie stanu realizacji zamówień, dostęp i śledzenie historii Zamówień już zrealizowanych, dostęp i śledzenie            korekt płatności w przypadku anulowania Zamówienia.

       4. Usługa Utrzymanie Konta Klienta jest dostępna po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie. Klient, który dokonał Rejestracji, może w każdym czasie, bez podania przyczyn,                    rozwiązać umowę o świadczenie usługi Utrzymanie Konta Klienta poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość,                            umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. Konto Klienta jest usuwane w terminie do 14 dni od chwili otrzymania żądania Klienta.

        5. [Obsługa Koszyka] Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Z chwilą dodania pierwszego Produktu do Koszyka zostaje zawarta               umowa o świadczenie usługi Obsługa Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia na Produkty. Klient ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie                 usługi Obsługa Koszyka w trakcie realizacji tej usługi poprzez zaprzestanie korzystania z Koszyka przed złożeniem Zamówienia na Produkty.

        6. [Formularz kontaktowy] Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu przez Klienta, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Sklepu, wiadomości do Sprzedawcy. Klient ma prawo               w każdej chwili zrezygnować z usługi Formularz kontaktowy poprzez zaprzestanie wysyłania wiadomości do Sprzedawcy.

        7. [Newsletter] Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, za zgodą Klienta, na wskazany przez Klienta adres e-mail, wiadomości w formie elektronicznej dotyczącej informacji o                 Produktach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę.

        8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz przeznaczony na subskrypcję Newslettera udostępniony                  na stronie internetowej Sklepu. Po wypełnieniu formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, link aktywacyjny w celu                         potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newslettera. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może                       dodatkowo dokonać subskrypcji usługi Newsletter podczas Rejestracji konta, zaznaczając odpowiednie pole zamieszczone pod formularzem Rejestracji Konta. Newsletter jest przesyłany do                           wszystkich Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji.

        9. Klient ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera cofając udzieloną wcześniej zgodę na subskrypcję Newslettera za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w               każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji właściwego pola w Koncie Klienta.

        10. Korzystanie z usługi Newsletter może wiązać się z ponoszeniem przez Klienta kosztów wobec dostawcy sieci Internet, za co Sprzedawca nie odpowiada.

        11. W ramach korzystania z usług dostępnych drogą elektroniczną Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

        12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług wymienionych w ust. 1 powyżej, o czym                            poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

         13. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych                     Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i innych usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa                 -  w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i innych usług                                   z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta                 o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

         14. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez                      Klienta podczas Rejestracji. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Regulaminu wskazanych w bieżących paragrafie, Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną                  w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.

         15. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na                 podane w § 3 Regulaminu adresy kontaktowe Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis nieprawidłowości, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta                         składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z występującą nieprawidłowością. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność                       reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, lecz w przypadku ww. umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

 3. Sprzedawca może w każdym czasie, z ważnym przyczyn, zmienić postanowienia Regulaminu. Przez ważne przyczyny rozumie się następujące sytuacje:

           3.1 zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży lub zmiana                                interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów

           3.2 zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

           3.3 zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych                            funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

           3.4 zmiany w wymaganiach instytucji płatniczych, z którymi współpracuje Sprzedawca w związku z realizacją Umowy sprzedaży, co do treści Regulaminu.

        4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez                 Klienta.

        5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie                      Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.

         6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są                     w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty                         Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.                             Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu                         unijnym (platforma ODR).

          7. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy sprzedaży, jak również umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd właściwy                     dla siedziby Sprzedawcy.

          8. Regulamin wchodzi w życiem z dniem 15 grudnia 2018 roku.