All best sellers

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Kinergo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dalej: „Polityka”)

CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia zawarte w Polityce określają zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.kinergo.pl, (dalej: „Serwis Internetowy”).

 2. Administratorem danych osobowych i właścicielem Serwisu internetowej jest Kinergo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stawigudzie, adres: Dorotowo 68A, 11-034 Stawiguda, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyna, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485097, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, REGON: 281548415, NIP: 7393863893 („Kinergo”, „Administrator”).

 3. Dane osobowe zbierane przez Kinergo za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również „RODO”.

 4. Jeśli chcesz dowiedzieć się o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, skontaktuj się z Administratorem pod adresem: Dorotowo 68A, 11-034 Stawiguda.

 5. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

CZĘŚĆ II

Podstawa prawna, cel i rodzaj przetwarzania danych osobowych

 1. Kinergo zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie „Użytkownikami”.

 2. Dane osobowe są przetwarzane w przypadku:

 1. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Dane przetwarzane w związku z subskrypcją Newslettera to: adres mailowy.

 2. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego to: imię i nazwisko, adres mailowy.

 3. zakładania i utrzymania konta klienta (Użytkownika) na platformie internetowej, na której zlokalizowany jest Serwis Internetowy, w celu wykonania umowy o świadczenie usługi założenia i utrzymania konta klienta. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania oraz wykonanie umowy o świadczenie usługi założenia i utrzymania konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przetwarzane w związku z założeniem i utrzymaniem konta: imię i nazwisko, adres mailowy.

 4. rejestracji lub logowania do sklepu internetowego i złożenia zamówienia na produkty lub usługi oferowane przez Kinergo, w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów lub usług. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania oraz wykonanie umowy sprzedaży produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przetwarzane w związku z rejestracją, logowaniem, złożeniem zamówienia na produkty lub usługi, wykonaniem umowy sprzedaży: imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, dane kontaktowe, a także – w razie zawarcia umowy sprzedaży - również odpowiedni identyfikator jak nr NIP.

 5. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową sprzedaży, np. spełnianie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa: imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, dane kontaktowe, nr NIP.

 6. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w szczególności takiego jak: ustalanie, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami (w tym prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych); prowadzenie przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (np. informacji o oferowanych usługach, produktach, akcjach promocyjnych), w tym – w razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego – przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych; kontroli i poprawienia jakości świadczonych usług, w tym obsługę reklamacji. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń: imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, dane kontaktowe, NIP. Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego: adres mailowy.

 1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w tym adres IP przypisany do Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

 2. Przekazanie danych w celu subskrypcji Newslettera oraz w celach kontaktowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu odpowiednio: otrzymywania Newslettera lub realizacji z Użytkownikiem kontaktu, w tym przekazania wnioskowanych przez Użytkownika informacji. Przekazanie danych osobowych do Kinergo w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia rejestrację i założenie konta, zaś w przypadku składania zamówień bez rejestracji, uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Użytkownika. W innych przypadkach przekazanie danych jest dobrowolne.


CZĘŚĆ III

Udostępnienie lub powierzenie przetwarzania danych osobowych,

okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których Kinergo korzysta przy prowadzeniu Serwisu Internetowego oraz którzy wspierają procesy biznesowe Kinergo. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Kinergo co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (są to tzw. podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (są to tzw. odrębni administratorzy).

 2. Podmioty przetwarzające: Kinergo korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe na polecenie Kinergo. Należą do nich m.in. dostawcy usług hostingowych, księgowych, IT, świadczących usługi z zakresu marketingu (np. dostarczających systemy do marketingu/analizy ruchu w Serwisie Internetowym).

 3. Odrębni administratorzy: Kinergo udostępnia dane osobowe podmiotom (odrębnym administratorom), którzy nie działają wyłącznie na polecenie Kinergo i sami ustalają cele i sposoby przetwarzania danych Użytkowników. Świadczą oni m.in. usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

 4. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG na mocy odpowiednich instrumentów prawnych oraz zgodnie z RODO.

 5. Okres przetwarzania danych zależy od podstawy i celu przetwarzania, tj.:

 1. w przypadku subskrypcji Newslettera - do momentu cofnięcia zgody;

 2. w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego – przez okres trwania komunikacji z Użytkownikiem dotyczącej złożonego zapytania, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody;

 3. w przypadku założenia i utrzymania konta klienta (Użytkownika) na platformie internetowej – do momentu cofnięcia zgody;

 4. w przypadku rejestracji lub logowania do sklepu internetowego i złożenia zamówienia na produkty lub usługi - przez okres realizacji umowy, a po tym czasie przez okres niezbędny dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (tj. przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń; jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata);

 5. w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;

 6. w przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem istnienia po stronie Administratora ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane osobowe – po odwołaniu zgody – będą jeszcze przechowywane przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Kinergo i jakie mogą być podnoszone wobec niego (jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata).

CZĘŚĆ IV

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. W zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo:

 1. dostępu do treści danych osobowych poprzez żądanie udostępnienia lub przesłania Użytkownikowi kopii kompletu danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora;

 2. do sprostowania danych jeżeli są nieprawidłowe; z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia na adres mailowy Administratora.

 3. do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 • Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

 1. do przenoszenia danych osobowych, tj. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. Przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie zgody oraz na podstawie umowy w myśl odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 2. do ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w następujących przypadkach:

 • gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.


Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi przypadkami, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 1. w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda – Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w każdym czasie; Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 3. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Kinergo spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Kinergo nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 4. W przypadku zamiaru skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem na adres wskazany w Części I niniejszej Polityki.

 5. W przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownik prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZĘŚĆ V

Pliki cookies

 1. Pliki cookies (w języku polskim tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania Serwisu Internetowego. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Pliki cookies są zapisywane przez Kinergo na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

 2. Kinergo wykorzystuje pliki cookies w celu:

 1. możliwości logowania i utrzymania sesji Użytkownika na każdej stronie Serwisu Internetowego,

 2. dopasowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników,

 3. opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.

 1. Kinergo wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

 2. stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

 1. Za pomocą technologii cookie Kinergo zbiera o Użytkowniku jedynie anonimowe dane statystyczne. Kinergo nie zbiera żadnych danych pozwalających na identyfikację Użytkownika. Jedyną informacją o Użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się Użytkownik.

 2. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie przez stronę internetową Serwisu Internetowego, poniżej wskazujemy sposób w jaki Użytkownik w każdej chwili zmienić ich ustawienia w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookie podczas odwiedzin w Serwisie Internetowym. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub poprzez skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 1. Firefox: support.mozilla .org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

 2. Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies .html

 3. Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 4. Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl =pl

 1. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 2. Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies, tj. konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies, oznacza zgodę na przechowywanie informacji, o których mowa w niniejszej Polityce, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 3. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Kinergo nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 4. Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego zgodnie z niniejszą Polityką i jednocześnie posiadającym do nich dostęp, jest Kinergo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bartągu, adres: ul. Przyrodnicza 27, 10 – 687 Bartąg.

CZĘŚĆ VI

Postanowienia końcowe

 1. Pytania związane z Polityką prosimy kierować na adres: biuro@kinergo.pl.

 2. Data ostatniej modyfikacji Polityki: 01/06/2021